Amatørarkæolog eller udgraver ? el. gravrøver som nogle kalder det. Som så meget andet fik jeg også interesse for arkæologien i tiden i Vejle. De sidste 15 år har jeg dyrket den både som ansat ved Langelands Museum og på amatørbasis. Jeg har deltaget i mange undersøgelser og har haft den glæde at gøre mange fine fund.

Kerteminde 2013

I tilslutning til foregående artikel om fund af en sten med skålgruber, kom jeg i tanker om en tilsvarende som jeg havde "fundet" for ca. 8 år siden.
Det var et tilfældigt besøg i Kerteminde, hvor jeg gik en tur langs den forholdsvis nye marina hvor man bl.a. havde anlagt en stenmole som bådebroerne udgik fra. Jeg fik øje på en sten midt i glaciset og kunne med det samme se at det drejede sig om en sten med skålgruber fra bronzealder, jeg anmeldte fundet til Kerteminde Museum/ Ladbyafd. Jeg havde glemt alt om denne sten men ved et besøg på Kerteminde Marina, kunne jeg se at stenen var fjernet fra molen og placeret tæt ved havnekontoret.
Det er ikke usædvanligt at sten med helleristninger er anvendt til havnebyggeri, bl.a. er der adskillige i den lange stenmole ved Marstal Havn, så det bør man også se efter.

Broagerland August 2012

I forbindelse med min anmeldelse af skålstenen ved Broagerland må der være sket en fejl, ihvertfald måtte jeg ( august 2012) sammen med Mus. insp. Lilian Matthes fra Museum Sønderjylland,Haderslev, prøve at genfinde skålstenen.
Som man kan se lykkedes det med møje og besvær, det er Lilian ved stenen som nu er behørig registreret (og formodentlig fjernet)  den ligger på et særdeles udsat sted.

2010 Broagerland.

Arkæologi er jo ikke noget der kun foregår på Ærø. Når man rejser ude i det ganske land er det også muligt at gøre opdagelser, og det var hvad der skete da jeg, sammen med vor lokale Sportsfisker forening var på venskabstur til vore Alsiske fiskekammerater.  Vi fiskede på Broagerland og skal jeg være ærlig var det min fiskekammerat Gert der gjorde mig opmærksom på en rød sandsten ca. 0,7 x 0,5 m som lå blandt andre i strandkanten.
 Der var ca. 20 runde fordybninger mellem 30 -60 mm. i diameter og dermed en sandsynlig skålsten fra Bronzealderen. Ved hjemkomst anmeldte jeg stenen til Sønderjyllands Museum Arkæologiske Afd. i Haderslev, som blev meget glade idet den ikke tidligere var registreret, hvad der videre skal ske vides ikke.

2006

Søbygård 2006, her ses det samlede Ærøske detektorhold, fra venstre Steen Agersø, jeg selv  og Poul Andersen. Normalt afsøger vi hver for sig, men af og til går vi samlet, især når der er noget specielt. Området ved Søbygård har på grund af det beskyttende fæstningsanlæg, været tæt bebygget i den tidlige Middelalder og derfor kan man stadig gøre fine fund.

2006, Steen ,Jens, Poul

2006

Søbygård Volde, detektorafsøgning er en vigtig del af det at være amatørarkæolog, ved denne undersøgelse fandt vi spor af middelalderlige aktiviteter, samt de sidste rester af en urnegrav fra broncealder.

fred. d. 22.03.04

Hvad er lykken ?, ja det er sikkert mange ting, men for en arkæolog kunne det være når man efter lang tids besværlig graveri og sved på panden, endelig står med den daterende genstand i hånden. Den oplevelse havde jeg en kold forårsdag i marts 2004, hvor denne rilledekorerede keramiske tenvægt dukkede frem i en såkaldt affaldskule, denne type er fra den sene Vikingetid el. tidlig middelalder og dermed var de nærvedliggende stolpehuller også dateret.
Denne lille undersøgelse var et led i en større kloakeringsplan i det daværende Ærøskøbing Kommune, og tæt derved var der i tracèt fremkommet et komplet hesteskelet, formentlig et offer
   

2004 Jan-Februar

Stokkeby/Ærø Jan-Februar 2004

I forbindelse med de fortsatte undersøgelser ved den store kloaknedlægning, var vi nu nået til den østlige ende af Stokkeby, og allernederst ved den lille bæk kaldet "Katterenden" var der "bid".
Dette blev dog først erkendt efter et par dages regnvejr, da mange keramikskår viste sig i overfladen. Disse skår, som var rigt dekorerede, kunne straks dateres til ca. år 3.300 fkr. Museet havde ingen mulighed for udgravning, så jeg fik lov at påbegynde undersøgelsen, under arkæolog Jens Bechs overopsyn.
Vinter og jordarbejde er ingen god blanding så det blev til nogle timers arbejde når jorden var tøet op. Det var hurtigt klart at det drejede sig om en nedbrændt hustomt, rødbrændt lerklining øverst og store mængder keramik nederst, var det almindelige. Derudover blev der kun fundet få genstande bl.a. forarbejde til en grønstensøkse samt fragment af en slebet tyknakket økse som blev fundet midt i huset under gulvlaget. Senere blev udgravningen forstærket og endelig opmåling foretaget.

Hustomt af Ærøs ældste hus, 3.300 Fkr. (tragtbægertid). Tomten måler 9,70 x 4,90 m.

Overskrift 1

Tragtbægerhustomt: Fragment af tyknakket økse under gulvlag (hvid streg) "in situ". Kan det tænkes at traditionen med at "ofre" en stenøkse ved husbyggeri er bevaret i årtusinde, ja helt til midten af 1800 tallet ?. Jeg har netop fået bekræftet ovenstående ( Skalk nr. 2, 1963 side 27), TORDENSTEN, artikel af Elisabeth Munksgaard. Værn mod lynnedslag og onde ånder m.m.fund fra bl.a. Troldebjerg/Langeland.

Overskrift 1

Tragtbægerhustomt: forarbejde til grønstensøkse (økse til ceremoniel brug)

Overskrift 1

Grønstensøkse i profil

Overskrift 1

Tragtbægerhustomt: Feltarbejde er også slud,tø og regn, her min gode ven Jens Bech, som desværre døde alt for tidligt.

Overskrift 1

Ørehank, fragment som sammen med 2 -3 andre tilsvarende har fungeret som snoreophæng til et kar.

Overskrift 1

Eksempel på et "tallerkenfragment" med en flot dekoration. Netop Tragtbægerkulturen er eksponent for højdepunktet i udsmykningen af keramikken i oldtiden.

Overskrift 1

Keramik typisk fra Tragtbægerkultur, bemærk punktindtrykkene under randen, og de lodrette dekorationer såkaldt "snoreornamentik"

Overskrift 1

Frivillig arbejdskraft er ikke at foragte, her får jeg hjælp af Lene og Arne, som iøvrigt var så heldig at finde grønstensøksen.

Overskrift 1

Stokkeby: Sne, slud, frost, og så i hælene på et brølende uhyre, er virkelig en udholdenhedsprøve, men blot et godt fund så er alt glemt.

Tirsd. d. 07.12.03

 Rise Kirke/Ærø.
I forbindelse med en større kloakering i den daværende Ærøskøbing kommune, skulle Langelands Museum udføre forundersøgelser. det foregik i praxis ved at jeg fulgte efter de store gravemaskiner på deres vej gennem landskabet, og øst for Rise Kirke fremkom utallige fyldskifter som skulle undersøges. Vi havde rømmet overjorden og der var frem-kommet et virvar af stolpehuller og affaldskuler samt resterne af et ildsted. Hvor var vi i tid ? det kunne være alt fra romertid til middelalder. Det var Week-end så der var ingen maskiner og jeg måtte snitgrave affaldskulerne med håndkraft. Det var hundekoldt, så det var fint med lidt varme og endelig efter nogle timer, så jeg noget falde ned fra siden af snittet. Det var  et fragment af en hank fra en kande , som Museet på Langeland kunne datere  til år ca. 1300. Kloakarbejdet blev standset og en større undersøgelse blev sat igang. 
 

Mand. d. 15.09.97

Gjallerhøj er navnet på overpløjet megalittomt, beliggende tæt på vejen mellem Ærøskøbing og Olde Mølle. En omfattende landsbykloakering som blev overvåget af LMR, Langeland godtgjorde at 5 brandpletter/grave fremkom, og en undersøgelse var påkrævet. Den startede mand. d. 15 sept. med Inge kjær som leder og jeg selv som udgraver m.m. derudover en medhjælp fra Museet og Poul Andersen fra Marstal som frillig.
Her ses gravefeldtet, den friholdte Balk er af hensyn til profilmåling m.m.

Onsd. d. 17.09.97

Her ses en frigravet blok med 3 brandgrave, den længst til højre indeholdt bl.a. 2 store knive (kampknive) og måtte optages som en hel blok (præparat) og færdigudgraves hos konservatoren.

Tirsd. d. 01.10.97

Her ses de 2 knive efter konservering, 2000 år i jorden og efter at have været på bålet, kan ses bl.a. mangler skæfte og tange. Der er senere blevet fremstillet kopier af disse knive. Udover disse knive fandtes også en "skjoldbule" som er en håndbeskytter på et skjold, dog dårligt bevaret samt rester af en spydspids.

Mand.d. 29.09.97

Urnegrav, den bedst bevarede af de 3 urnegrave, med indhold af brændte knogler sam personligt udstyr bl.a. broncenåle til klæder som antyder at den gravlagte var en kvinde

Mand.d. 29.09.97

På det frilagte felt, fremkom i alt 28 brandgrave og 3 urnegrave alle fra førromersk jernalder (ca. år 0). Disse brandgrave er resterne fra bålet, og indeholdt for det meste brændte knogler samt rester af keramik og personligt udstyr deriblandt også våben. Her en brandgrav under udgravning

fred. 10.10.97

Her en pause under arbejdet, det er arkæolog  Inge Kjær Kristensen til venstre.

Mand. d. 23.05.1996

Sct. Alberts Kirke/Ærø 1996. Det var starten på en undersøgelse af et formodet Kapel fra ca. år 1300, med omliggende kirkegård, nedbrudt ved reformationen (1536). Der skulle dog vise sig at være meget mere. Det er Poul Andersen til venstre og Allan Bertelsen til højre, detektorene måtte hele tiden anvendes, og mange gode fund blev gjort.

Maj 1996

Sct. Albert kirkegård, denne grav med 3 skeletter hvoraf den til højre er senere, viste sig at indeholde 2 halshuggede mænd. De er senere dateret til ca. 1250,  altså før den stenbyggede kirke, der kan dog have været en træbygget forgænger som også nogle stolpehuller antyder. Foto: Poul Andersen

2 halshuggede

Sept. 1996

Sct. Alberts kirke, trefliget spænde fra tidlig vikingetid ca. 850. Dette kvinde smykke af bronce er nok mit hidtil bedste fund. Smykket  har bevaret rester af fortinning og i fordybningerne spor af "niello" en sort emaliebelægning, på bagsiden bevaret rest af en jernnål. Foto: Poul Andersen

Sept. 1996

Sct. Alberts kirkegård, praktisk udgravning. Jeg er her igang med at frilægge en kvindegrav som er lagt tæt ind til fundamentet på den østlige del af kirken.

Sept. 1996

Sct. Alberts kirkegård, afslutning. Alle ca. 60 optagne skeletter el. skeletdele, er nedpakket til nærmere undersøgelse på Panuminstitutet. Det er fra venstre Poul Andersen, en arkæologistuderende fra Århus, og jeg selv.

Nyeste kommentarer

28.10 | 14:52

Hej Johnny. Tak for henvendelse, prisen på denne kniv er kr. 4,000,-

28.10 | 12:08

Hej Jens-Arne hvad er prisen på denne kniv?

13.10 | 12:16

Tak for interessen. prisen på denne kniv er kr.3,500,- Hør...

13.10 | 11:40

Hej virkelig fin kniv, hvad er prisen på denne nr 172